Matsuoka, Satoshi, Hitoshi Sato, Osamu Tatebe, Michihiro Koibuchi, Ikki Fujiwara, Shuji Suzuki, Masanori Kakuta, Takashi Ishida, Yutaka Akiyama, Toyotaro Suzumura, Koji Ueno, Hiroki Kanezashi, and Takemasa Miyoshi. “Extreme Big Data (EBD): Next Generation Big Data Infrastructure Technologies Towards Yottabyte/Year”. Supercomputing Frontiers and Innovations 1, no. 2 (September 15, 2014): 89–107. Accessed February 4, 2023. https://superfri.org/index.php/superfri/article/view/24.