Matsuoka, Satoshi, Hitoshi Sato, Osamu Tatebe, Michihiro Koibuchi, Ikki Fujiwara, Shuji Suzuki, Masanori Kakuta, Takashi Ishida, Yutaka Akiyama, Toyotaro Suzumura, Koji Ueno, Hiroki Kanezashi, and Takemasa Miyoshi. 2014. “Extreme Big Data (EBD): Next Generation Big Data Infrastructure Technologies Towards Yottabyte/Year”. Supercomputing Frontiers and Innovations 1 (2):89-107. https://doi.org/10.14529/jsfi140206.