(1)
Zhamkov, A. S.; Milyukov, V. K.; Ayukov, S. V.; Filetkin, A. I.; Vlasov, I. Y.; Zharov, V. E. Modeling the Recovery of the Earth’s Gravitational Field from Satellite Measurements Using Parallel Computations. superfri 2024, 11, 67-80.