(1)
Matsuoka, S.; Sato, H.; Tatebe, O.; Takatsu, F.; Jabri, M. A.; Koibuchi, M.; Fujiwara, I.; Suzuki, S.; Kakuta, M.; Ishida, T.; Akiyama, Y.; Suzumura, T.; Ueno, K.; Kanezashi, H.; Miyoshi, T. Extreme Big Data (EBD): Next Generation Big Data Infrastructure Technologies Towards Yottabyte/Year. superfri 2014, 1, 89-107.